27 сеп

Izrada Seminarskih Radova

Seminarski rad je samostalno delo studenta u kojem se pod vođstvom mentora obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost studenta u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti. Dakle, radovi ne moraju predstavljati originalno naučno dostignuće, već je potrebno pokazati sposobnost primene određene teorije, analitičkog aparata ili sposobnost analitičkog čitanja teksta. Radovi mogu donositi i pregled naučnih teorija i pravaca. Posebno je važno savladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, sa pravilnim citiranjem izvora.


Šta Vam nudimo?

Dosadašnjim radom i iskustvom realizovali smo pisanje stotine visokoocenjivanjih seminarskih radova iz različitih oblasti. Posedujemo obimnu literuru iz mnogobrojnih predmeta koji se izučavaju na Univerzitetima, fakultetima i Visokim školama različitog profila i  koja nam omogućava da sadržaj seminarskih radova koje pišemo bude relevantan i bogat kvalitetnim informacijama i saznanjima.

Ukoliko Vam je potrebna  kvalitetna izrada  seminarskih radova uz kratak rok izrade onda ste na pravoj adresi jer ćemo se maksimalno potruditi da dobijete odličan rad!

Izrada seminarskog rada podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;
 • Autentičan sadržaj rada;
 • Rok izrade: tri do pet dana (opcionalno);
 • Besplatna korekcija rada.

Tehnička strana rada je veoma važna s obzirom na namenu tekstova ove vrste. Ona može odstupati od rada do rada zavisno od njegovog značaja, tako da se o detaljima treba dogovoriti sa svojim mentorom, ali su neki principi opšte važeći.

Tehničke karakteristike seminarskog rada:

 • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
 • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
 • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
 • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
 • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
 • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama:
  – veličina slova osnovnog teksta 12 pt;
  – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold,
  – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold,
  – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane);
  – fusnote 10 pt.

Struktura  seminarskog rada:

 • Naslovna strana,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Razrada,
 • Zaključak, i
 • Bibliografija/Literatura