01 окт

Izrada Diplomskih Radova

Izrada diplomskih radova je po svojim karakteristikama vrlo slična izradi seminarskih radova, ali je tematika koja se obrađuje znatno složenija i zahtevnija. Samim tim, metodološki pristup izrade radova je znatno izraženiji.

Diplomski rad ima i karakteristike naučnog rada, kao što su:

 • sistematičnost,
 • metodičnost, i
 • argumentovanost.

On je namenjen za proveravanje studenata i njihovo osposobljavanje za dalji samostalan rad u praksi. Diplomski rad je stručni rad u kome student uz pomoć mentora obrađuje određenu temu sa teorijskog, praktičnog ili teorijsko-praktičnog aspekta. Teorijski diplomski rad je veće saznajne vrednosti za stručnu ili naučnu oblast iz koje se radi. Praktični završni radovi najčešće se odnose na praktično rešavanje nekog problema, na primer, u radnoj organizaciji, naučnoj ili školskoj ustanovi.


FORMULAR ZA PORUČIVANJE RADA


Šta Vam nudimo?

Do sada smo imali prilike da svoja znanja i iskustva pretočimo u veliki broj radova i uspešnih saradnji i to nas kvalifikuje kao pouzdanog oslonca kada je u pitanju izrada Vašeg  diplomskog rada.

Naše usluge su jedinstvene po tome što smo Vam na usluzi sve do momenta dok Vaš diplomski rad ne bude odobren od strane mentora  što znači da su korekcije uključene u cenu usluga.

Izrada diplomskog rada podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;
 • Autentičan sadržaj rada;
 • Rok izrade: do dve nedelje (opcionalno);
 • Besplatna korekcija rada.

Tehnička strana rada je veoma važna s obzirom na namenu tekstova ove vrste. Ona može odstupati od rada do rada zavisno od njegovog značaja, tako da se o detaljima treba dogovoriti sa svojim mentorom, ali su neki principi opšte važeći.

Tehničke karakteristike diplomskog  rada:

 • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
 • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
 • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
 • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
 • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
 • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama:
  – veličina slova osnovnog teksta 12 pt;
  – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold,
  – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold,
  – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane);
  – fusnote 10 pt.

Karakteristike diplomskog rada:

Kao što je već pomenuto, diplomski rad je po svojim karakteristikama vrlo sličan seminarskom radu, tako da je i forma rada donekle slična.

Svaki diplomski rad mora da ima:

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Razradu,
 • Zaključak, i
 • Bibliografiju/Literatura

Shodno uputstvu o pisanju diplmskog rada (koje student dobija od mentora ili školske ustanove, a propisana je internim Pravilnikom o prijavi, izradi i odbrani diplomskog rada), forma sadržaja rada se može razlikovati u smislu da se od studenta traži da rad ima npr. sledeću formu:

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Apstrakt/Apstract,
 • Uvod,
 • Razradu,
 • Zaključak,
 • Bibliografiju/Literatura, i
 • Priloge

Ili

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Definisano prvo poglavlje rada,
 • Definisano drugo poglavlje rada,
 • Definisano treće poglavlje rada,
 • Definisanje četvrto poglavlje rada,
 • Definisano peto poglavlje rada,
 • Zaključak, i
 • Bibliografiju/Literatura

diplomskitags: diplomski rad, diplomski radovi, izrada diplomskih radova, pisanje diplomskih radova
01 окт

Izrada Maturskih Radova

Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora. Ukoliko učenik završava trogodišnje obrazovanje on izrađuje završni rad. Svaki učenik ima svog mentora koji ga vodi i usmerava kroz izradu rada. Mentor ga upućuje na izvore informacija bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, zbirke propisa, preporuke, enciklopedije ili dr. Pored štampanih izdanja učenici mogu koristiti i sadržaje sa interneta.

Tačnost ovih podataka treba uzimati sa rezervom i ukoliko je moguće obavezno ih proveriti. Nakon prikupljanja materijala koji će se koristiti za izradu maturskog rada učenik pristupa proučavanju materijala, pravljenju beleški, razradi teza, struktuiranju svog rada, pisanju i tehničkoj obradi. Naravno, sve se ovo odvija uz stalne konsultacije sa mentorom.


Šta Vam nudimo?

Mi Vam možemo pomoći oko izrada maturskih radova iz svih predmeta ukoliko imate bilo kakvih poteškoća pri pisanju svog rada. Maturski rad se piše na zadatu temu po Uputstvima i smernicama koje Vam je mentor zadao.

Izrada maturskog rada podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;
 • Autentičan sadržaj rada;
 • Rok izrade: do nedelju dana (opcionalno);
 • Besplatna korekcija rada.

Tehnička strana rada je veoma važna s obzirom na namenu tekstova ove vrste. Ona može odstupati od rada do rada zavisno od njegovog značaja, tako da se o detaljima treba dogovoriti sa svojim mentorom, ali su neki principi opšte važeći.

Tehničke karakteristike maturskog rada:

 • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
 • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
 • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
 • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
 • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
 • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama:
  – veličina slova osnovnog teksta 12 pt;
  – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold,
  – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold,
  – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane);
  – fusnote 10 pt.

Maturski rad se sastoji od:

 • naslovne strane,
 • sadržaja,
 • uvoda,
 • razrade,
 • zaključka,
 • priloga,
 • bibliografije ili popisa literature i
 • strane za upis podataka sa odbrane rada.
diplomskitags: maturski rad, izrada maturskih radova, pisanje maturskih radova