01 окт

Izrada Diplomskih Radova

Izrada diplomskih radova je po svojim karakteristikama vrlo slična izradi seminarskih radova, ali je tematika koja se obrađuje znatno složenija i zahtevnija. Samim tim, metodološki pristup izrade radova je znatno izraženiji.

Diplomski rad ima i karakteristike naučnog rada, kao što su:

 • sistematičnost,
 • metodičnost, i
 • argumentovanost.

On je namenjen za proveravanje studenata i njihovo osposobljavanje za dalji samostalan rad u praksi. Diplomski rad je stručni rad u kome student uz pomoć mentora obrađuje određenu temu sa teorijskog, praktičnog ili teorijsko-praktičnog aspekta. Teorijski diplomski rad je veće saznajne vrednosti za stručnu ili naučnu oblast iz koje se radi. Praktični završni radovi najčešće se odnose na praktično rešavanje nekog problema, na primer, u radnoj organizaciji, naučnoj ili školskoj ustanovi.


FORMULAR ZA PORUČIVANJE RADA


Šta Vam nudimo?

Do sada smo imali prilike da svoja znanja i iskustva pretočimo u veliki broj radova i uspešnih saradnji i to nas kvalifikuje kao pouzdanog oslonca kada je u pitanju izrada Vašeg  diplomskog rada.

Naše usluge su jedinstvene po tome što smo Vam na usluzi sve do momenta dok Vaš diplomski rad ne bude odobren od strane mentora  što znači da su korekcije uključene u cenu usluga.

Izrada diplomskog rada podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;
 • Autentičan sadržaj rada;
 • Rok izrade: do dve nedelje (opcionalno);
 • Besplatna korekcija rada.

Tehnička strana rada je veoma važna s obzirom na namenu tekstova ove vrste. Ona može odstupati od rada do rada zavisno od njegovog značaja, tako da se o detaljima treba dogovoriti sa svojim mentorom, ali su neki principi opšte važeći.

Tehničke karakteristike diplomskog  rada:

 • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
 • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
 • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
 • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
 • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
 • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama:
  – veličina slova osnovnog teksta 12 pt;
  – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold,
  – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold,
  – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane);
  – fusnote 10 pt.

Karakteristike diplomskog rada:

Kao što je već pomenuto, diplomski rad je po svojim karakteristikama vrlo sličan seminarskom radu, tako da je i forma rada donekle slična.

Svaki diplomski rad mora da ima:

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Razradu,
 • Zaključak, i
 • Bibliografiju/Literatura

Shodno uputstvu o pisanju diplmskog rada (koje student dobija od mentora ili školske ustanove, a propisana je internim Pravilnikom o prijavi, izradi i odbrani diplomskog rada), forma sadržaja rada se može razlikovati u smislu da se od studenta traži da rad ima npr. sledeću formu:

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Apstrakt/Apstract,
 • Uvod,
 • Razradu,
 • Zaključak,
 • Bibliografiju/Literatura, i
 • Priloge

Ili

 • Naslovnu stranu,
 • Sadržaj,
 • Uvod,
 • Definisano prvo poglavlje rada,
 • Definisano drugo poglavlje rada,
 • Definisano treće poglavlje rada,
 • Definisanje četvrto poglavlje rada,
 • Definisano peto poglavlje rada,
 • Zaključak, i
 • Bibliografiju/Literatura

diplomskitags: diplomski rad, diplomski radovi, izrada diplomskih radova, pisanje diplomskih radova