Izrada Radova + Besplatna PP prezentacija + Besplatna korekcija

Tokom narednog perioda, uz uslugu IZRADA RADOVA uključena je BESPLATNA IZRADA  PP PREZENTACIJA I BESPLATNA KOREKCIJA RADA!

Izrada radova podrazumeva:

 • Izrada rada prema tehničkim standardima;

 • Autentičan sadržaj rada;

 • Rok izrade: do dve nedelje (opcionalno);

 • Besplatna korekcija rada.

Besplatna izrada PP prezentacija odnosi se na usluge pisanja i izrade:

 • Završnih radova,
 • Diplomskih radova, i
 • Master radova.

Formular za poručivanje rada

  • Završni/Diplomski rad
  • Tehničke karakteristike diplomskog  rada
  • Cena i rok izrade

  Završni/Diplomski rad je po svojim karakteristikama vrlo sličan seminarskom radu, ali je tematika koja se obrađuje znatno složenija i zahtevnija. Samim tim, metodološki pristup izrade radova je znatno izraženiji.

  Završni/Diplomski rad ima i neke karakteristike naučnog rada, kao što su:

  • sistematičnost,
  • metodičnost, i
  • argumentovanost.

  • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
  • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
  • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
  • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
  • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
  • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama: – veličina slova osnovnog teksta 12 pt; – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold, – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold, – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane); – fusnote 10 pt.

  Cena izrada radova se formira za svaki rad pojedinačno i šalje se kao ponuda korisniku. Cena izrade radova zavisi od oblasti koja se obrađuje, kao i od obima rada.

  Rok izrade: do dve nedelje (opcionalno)

  • Master rad
  • Tehničke karakteristike master  rada
  • Cena i rok izrade

  Master rad je samostalan rad u kome student obrađuje odabranu temu primenom naučnih metoda i tehnika, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primenu.

  Student u master radu treba da pruži dokaze da se uspešno služi metodama u stručnom ili naučnom radu, u izlaganju rezultata istraživanja, kao i da je sposoban da izvodi zaključke na osnovu tako izvedenih istraživačkih zadataka. Savladavanje sistematike pisanja master rada znači savladavanje sistematike pisanja budućih radova, bilo da je reč o stručnim bilo da je reč o naučnim radovima.

  Rezultati izneti u master radu treba da predstavljaju doprinos:

  • sistematizaciji naučnih ili stručnih zadataka i postojećih rešenja za određenu oblast;
  • rešavanju aktuelnog naučnog ili stručnog zadatka koji je postavljen kao cilj rada.

  • Rad se piše na srpskom jeziku, samo sa jedne strane listova A4 formata (21 × 29,7 cm) sa sledećim marginama: Left 3,5 cm, a Top, Bottom i Right 2,5 cm.
  • Paginacija (numerisanje) se izvodi na uobičajen način.
  • Naslov svakog poglavlja počinje na novoj stanici.
  • Slike, tabele i ostale grafičke celine se prilagođavaju  stranici. Svaka slika sadrži broj i naziv ispod slike, a tabela broj i naziv iznad tabele.
  • Dokumentacioni izvori i napomene navode se u fusnoti.
  • U radu se koristi Times New Roman u sledećim veličinama: – veličina slova osnovnog teksta 12 pt; – naslov poglavlja, velika slova 16 pt bold, – numerisani podnaslovi u radu, 14 pt bold, – poravnanje teksta Justify (poravnanje  sa desne i sa leve strane); – fusnote 10 pt.

  Cena izrada radova se formira za svaki rad pojedinačno i šalje se kao ponuda korisniku. Cena izrade radova zavisi od oblasti koja se obrađuje, kao i od obima rada.

  Rok izrade: do tri nedelje (opcionalno)